Żłobek i przedszkole Filemon     Tel.: +48 500 385 267     Śledź nas:

Image Alt

Dofinansowanie

  /  Dofinansowanie

Aktualne dofinansowania naszej placówki

Dotacje jakie są przyznane dla żłobka
Dla podsumowania:
Kwota czesnego od stycznia 2022 wynosi 1600 zł. Od tej kwoty jest odejmowana dotacja z Urzędu Miasta (17 zł x ilość dni pracujących w miesiącu ( przyznawana na 12 msc; )
Po otrzymaniu transzy dla żłobka będzie Państwu zwrócona nadpłata za miesiące w którym dziecko uczęszczało do placówki. Od kwietnia 2022 roku ma być wdrażany Rządowy program „Polski Ład” i za sprawą składania wniosków do ZUS będzie Państwu obniżone czesne prawdopodobnie również o kwotę w wysokości ok. 400 zł. (w przypadku pierwszego i jedynego dziecka w rodzinie). Oczywiście tak samo z wyrównaniem za miesiące w których dziecko było zapisane do żłobka.

Wartości dofinansowania z Urzędu Miasta Kraków na rok 2022 (17 zł x ilość dni pracujących w miesiącu) z podziałem na dany miesiąc:

 • Styczeń         ( 20 dni pracujących x 17 zł = 340 zł )

 • Luty               ( 20 dni pracujących x 17 zł = 340 zł )

 • Marzec          ( 23 dni pracujących x 17 zł = 391 zł )

 • Kwiecień       ( 20 dni pracujących x 17 zł = 340 zł )

 • Maj                ( 21 dni pracujących x 17 zł = 357 zł )

 • Czerwiec       ( 21 dni pracujących x 17 zł = 357 zł )

 • Lipiec            ( 21 dni pracujących x 17 zł = 357 zł )

 • Sierpień        ( 22 dni pracujących x 17 zł = 374 zł )

 • Wrzesień      ( 22 dni pracujących x 17 zł = 374 zł )

 • Październik  ( 21 dni pracujących x 17 zł = 357 zł )

 • Listopad       ( 20 dni pracujących x 17 zł = 340 zł )

 • Grudzień       ( 21 dni pracujących x 17 zł = 357 zł )

 

W roku 2022 od dnia 01.01.2022 do 31.12.2022 r. Gmina Miejska Kraków udziela dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką. Podstawowa kwota dotacji (dofinansowania) udzielanej przez Gminę

Miejską Kraków wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem. Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową, w okresie otrzymywania dotacji zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka (tzw. „czesne”) o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji. Miesięczna kwota o jak

ą obniżone zostaną opłaty za opiekę wyliczona zostanie według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł. W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udzielać będzie podmiotowi

świadczącemu opiekę dodatkowej dotacji (dofinansowania) w wysokości 2,40 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Powyższa kwota nie będzie miała wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica lub opiekuna prawnego. Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa. Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703  Kraków tel. 12 616-92-84, e-mail: sz.umk@um.krakow.pl

Dotacje jakie są przyznane dla żłobka

User Registration

You don't have permission to register

Reset Password